Πως ωφελείται ένας ασφαλισμένος εάν δηλώσει δημόσια ασφάλιση σε ιδιωτικό νοσοκομείο;

Είναι κάποιοι ασφαλισμένοι πελάτες που όταν τους συμβουλεύεις για τη νοσηλεία τους σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, ρωτούν για ποιο λόγο να δηλώσουν και το δημόσιο ταμείο τους, αφού έχουν ασφαλιστήριο υγείας.

Ο ασφαλισμένος με συμβόλαιο υγείας, που διατηρεί ταυτόχρονα ταμείο δημόσιας ασφάλισης ή/και άλλο ομαδικό ή ατομικό ασφαλιστήριο, είναι σημαντικό κατά την εισαγωγή του σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, να δηλώσει τους φορείς ασφάλισης, γιατί έχει οικονομικό όφελος.

Εάν το ασφαλιστήριο υγείας έχει αρχική απαλλαγή όπως ενδεικτικά 500, 750, 1000, 1.500, 2.000, 3.000 ευρώ, τότε ο ασφαλισμένος όταν θα νοσηλευθεί, θα συμμετέχει στα έξοδα με αυτό το ποσό. Εάν όμως δηλώσει πρώτα το δημόσιο ταμείο του, η αποζημίωση που θα καταβληθεί από το δημόσιο φορέα, θα μειώσει αισθητά τη συμμετοχή του στα έξοδα νοσηλείας. Εάν διατηρεί επιπλέον και άλλο ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας, τότε η οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου μηδενίζεται, αφού για τα έξοδα νοσηλείας, θα αποζημιώσουν δυο ή και οι τρεις φορείς ασφάλισης.

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών όπως για παράδειγμα καρδιά, καρκίνος, εγκεφαλικό ή περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων, εγκαυμάτων κτλ. που το δημόσιο ταμείο ασφάλισης καταβάλλει αρκετά υψηλές αποζημιώσεις στον ασθενή. Εάν η αποζημίωση από το δημόσιο ταμείο ή/και από άλλο συμβόλαιο ξεπερνά το ποσό της απαλλαγής του ασφαλιστηρίου, τότε ο ασφαλισμένος ενδέχεται να λάβει και μετρητά χρήματα στο χέρι σε μορφή bonus.

Τα ασφαλιστήρια υγείας αναφέρουν αναλυτικά τι ισχύει, όταν μαζί με το εν ισχύ ασφαλιστήριο γίνεται χρήση και του δημόσιου ταμείου ή/και άλλου ασφαλιστικού φορέα που διατηρεί ο ασφαλισμένος. Σε γενικό πλαίσιο οι όροι των ασφαλιστηρίων αναφέρουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

  • Εάν άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας καλύψει µέρος των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας µε ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του ποσού της συµµετοχής του Ασφαλισμένου στα έξοδα, τότε ο Ασφαλισμένος δεν επιβαρύνεται µε το ποσό της συµµετοχής.
  • Εάν άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας καλύψει µέρος των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας µε ποσό μικρότερο από το ποσό της συµµετοχής του Ασφαλισµένου στα έξοδα, τότε το ποσό της συµµετοχής του μειώνεται ανάλογα µε το ποσό συµµετοχής του φορέα.
  • Εάν ο Ασφαλισµένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, έκανε χρήση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και µε την προϋπόθεση ότι εισέπραξε από αυτόν µέρος των αναγνωρισθέντων από την εταιρία εξόδων νοσηλείας, καταβάλλεται συγκεκριμένο επίδοµα ίσο με ποσό επι τοις εκατό, του ποσού που καλύφθηκε από τον ασφαλιστικό φορέα µετά την αφαίρεση της τυχόν απαλλαγής.
  • Εάν υπάρχει Ταμείο Δημόσιας Ασφάλισης, τότε η χρήση του είναι υποχρεωτική, διαφορετικά προβλέπεται επιπρόσθετη συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό.
  • Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα ή Ευρώπη, τότε συνήθως καταβάλλεται το 100% της διαφοράς μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας και του ποσού που κατέβαλλε ο άλλος φορέας.
  • Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά, χώρες πλην Ευρώπης, η διαφορά μεταξύ αναγνωρισμένων εξόδων και ποσού που κατέβαλλε άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλεται σε ποσοστό, ανάλογα τη χώρα και το ασφαλιστήριο όπως ενδεικτικά 75%, 80%, 90%.
  • Όσον αφορά την αμοιβή χειρούργου, αναισθησιολόγου ή γιατρού άλλης ειδικότητας κατά περίπτωση, το ασφαλιστήριο θα καταβάλλει 1) σε νοσηλεία σε Ελλάδα ή Ευρώπη το 100% της διαφοράς μεταξύ της αμοιβής των γιατρών και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας, 2) σε νοσηλεία σε χώρες πλην ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπης, ποσοστό επι τοις εκατό της διαφοράς μεταξύ της αμοιβής των γιατρών και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας, 3) σε νοσηλεία σε ΗΠΑ, Καναδά ποσοστό επι τοις εκατό της διαφορά μεταξύ της αμοιβής των γιατρών και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας. (τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα τη χώρα νοσηλείας, το ασφαλιστικό πρόγραμμα και την εταιρεία.
  • Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο τότε καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ της αμοιβής των γιατρών και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας, όπως τα παραπάνω, δηλαδή ανάλογα τη χώρα νοσηλείας, το ανώτατο όριο αμοιβών, και τους όρους του ασφαλιστηρίου
  • Εάν δεν προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας, τότε καταβάλλεται επίδομα ίσο με το άθροισμα ποσοστού που κατέβαλλε ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας για αμοιβές χειρούργων, αναισθησιολόγων ή γιατρών άλλης ειδικότητας και ποσοστού επι του συνολικού ποσού που κατέβαλλε ο άλλος φορέας για τα αναγνωρισμένα έξοδα
  • Εάν δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας για το ίδιο περιστατικό νοσηλείας, καταβάλλει αποζημίωση ίση με το 100% των εξόδων, τότε το ασφαλιστήριο καταβάλλει ημερήσιο επίδομα νοσηλείας με συγκεκριμένο ποσό ανά ημέρα νοσηλείας και χειρουργικό επίδομα ίσο με ποσοστό επι της ανώτατης αμοιβής του πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων που περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο.

Σημειώνεται ότι τυχόν επιδόματα λόγω αναπηρίας, προσωρινής ανικανότητας για εργασία και σοβαρών ασθενειών, που περιλαμβάνονται ως παροχές στο ασφαλιστήριο υγείας, καταβάλλονται με την προϋπόθεση πως το δημόσιο ταμείο έχει βεβαιώσει την ιατρική περίπτωση καθώς και άλλων προϋποθέσεων όπως αναφέρονται στους όρους των ασφαλιστηρίων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά και ασφαλίστε την υγεία σας στον προσωπικό σας διαμεσολαβητή.


Nextdeal.gr