Γιατί δεν ασφαλίζονται οι προϋπάρχουσες ασθένειες;

Ο Νόμος 2496 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/16.5.1997) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», εκτός των άλλων, καθορίζει σχετικά με τις προϋπάρχουσες ασθένειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 32, η ασφάλιση ασθενειών, εάν δεν συμφωνήθηκε κάτι διαφορετικό, περιλαμβάνει τις ασθένειες που προέρχονται από αιτίες, οι οποίες δεν υπήρχαν ή υπήρχαν, αλλά ο ασφαλισμένος δικαιολογημένα αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Με αυτόν τον κανόνα, ένας ενδιαφερόμενος για πρωτο-ασφάλιση υγείας, δεν είχε τη δυνατότητα να ασφαλιστεί ή ασφαλιζόταν με ειδικό όρο και προϋποθέσεις κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία.

Τα τελευταία έτη, με την εμφάνιση των σύγχρονων ασφαλιστηρίων νοσοκομειακής περίθαλψης ετήσιας διάρκειας και ανανέωσης, επήλθε ευνοϊκότερη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, και ορισμένα ειδικά τυποποιημένα προγράμματα υγείας υπό όρους και προϋποθέσεις, ασφαλίζουν και αυτήν την κατηγορία πελατών.

Ο ενδιαφερόμενος για ασφάλιση υγείας, όταν γνωρίζει ότι πάσχει από κάποια ασθένεια ή έχει κάποια συμπτώματα, θα πρέπει να ενημερώνει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει τις επαγγελματικές γνώσεις να προτείνει το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα και να αιτηθεί την κατάλληλη αξιολόγηση από την εταιρεία του. Δεν είναι όλα τα ασφαλιστικά πακέτα υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης κατάλληλα για όλους.

Επίσης κατά τη στιγμή συμπλήρωσης του ιατρικού ερωτηματολογίου της αίτησης, είτε από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή είτε από την αρμόδια υπηρεσία της εταιρείας, θα πρέπει οποιαδήποτε προ-υπάρχουσα ασθένεια να δηλώνεται, ώστε να συνάπτεται ορθή ασφαλιστική κάλυψη.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το διαμεσολαβητή και την εταιρεία σας.


©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

nextdeal.gr